នៅក្នុងយល់សុបិន្ត vs ការពិត


92ce76ea acd7 41b8 b080 9114019caa9b
ស្លាក៖ សុបិន្ត,
ប្រភព៖