ខំហាត់១០ឆ្នាំហើយទំរាម់បានសំរេច


E49a83c8 6dba 4ff7 aa9c c95664642aa6
ស្លាក៖ ត្រី,
ប្រភព៖