រងចាំឡានក្រុង


21bf38ad 2102 4cb2 a1ed 41578b63503e
ស្លាក៖ ស្រីស្អាត, ឡាន,
ប្រភព៖