នៅពេលដែលបាល់ដាច់តែឯង ហាសហា។ អាយដុនខ្វល់ខ្វាយ


A5navgy 700b