ដើររើសអេដចាយដើម្បីជីវភាព


6438e7e6 04b2 40e8 ada7 d931bf5f0f9a
D89502f3 fb0d 4a61 9281 d31441216333
50f7bc98 39f2 4f61 ba45 015d3b4fdc85
E67542be 8aec 4e66 8bbc 83f8b29996d5
Cd5e689a 85b0 491e b14a 08e835e470cf
923a1643 5385 4dd5 83f4 09f8c0911bf2
ស្លាក៖ ស្រីស្អាត,