ពេលលឺថាសង្សារមានក្រៅ


1e381b61 722b 4e90 9fa5 b48f2d1bce04
ស្លាក៖ កំផ្លើង,
ប្រភព៖